Služby:

Jednoduché účtovníctvo

• preberieme a zaúčtujeme v zmysle zákona všetky účtovné doklady,
• spracujeme daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby,
• daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH),
• ročná účtovná závierka,
• zaručíme sa za správnosť zaúčtovania,
• poskytneme informácie o daňových výdavkoch, ktoré si fyzická osoba má alebo nemá nárok uplatniť.

Podvojné účtovníctvo

• preberieme a zaúčtujeme v zmysle zákona všetky účtovné doklady,
• spracujeme daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby,
• mesačné prehľady hospodárenia, aktuálne stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov,
• súhrnný výkaz,
• daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH),
• ročná účtovná závierka – zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát poznámok k účtovnej závierke,
• poskytneme informácie o daňových výdavkoch, ktoré si právnická osoba má alebo nemá nárok uplatniť.

Dane a daňové priznania:

Jednorázovo spracujeme daňové priznania k dani:

• z príjmov fyzických a právnických osôb,
• z motorových vozidiel,
• daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH).

Pre stálych klientov spracujeme:

• súhrnný výkaz,
• daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH),
• daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb,
• daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Mzdy:

Dajte nám údaje o Vašich zamestnancoch a my pre Vás zabezpečíme:

• kompletné spracovanie miezd,
• ročné zúčtovanie dane a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
• potvrdenia o príjmoch a zamestnaní, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia,
• prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do všetkých poisťovní,
• spracovanie všetkých registrácií, ktoré si vyžaduje zákon v súvislosti s pracovným pomerom,
• rekapitulácie ako podklady pre účtovníctvo, prehľady o zrazených preddavkoch na daň z príjmov fyzických osôb,
• štatistiku v súvislosti so spracovaním miezd.